מדיניות פרטיות - postcashback 

עדכון אחרון: 06 באוגוסט, 2017

אנו מברכים אותך על שימושך באתר האינטרנט בכתובת www.postcashback.co.il (להלן: "האתר"). האתר והשירותים ניתנים לך ומתופעלים על ידי חברת לספורמי בע"מ (להלן: "לספורמי" או "החברה" או "אנחנו"). לספורמי בע"מ (להלן: "לספורמי", "אנחנו" או "החברה"), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר והשירותים הקשורים, (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"), ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה במסגרת השימוש באתר. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק https://www.postcashback.co.il/terms  (להלן: "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר ובשירותים אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר ובשירותים.

למען הסר ספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

 1. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך, מיקום גיאוגרפי המוגדר כברירת מחדל וכיו''ב.
 2. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.
  • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים, קביעת מיקום גיאוגרפי, ולמטרות אבטחה. 
  • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימוש באתר, כלהלן:
   • מידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו במסגרת טופס פתיחת החשבון שבאתר, לרבות: שם מלא, כתובת דואר-אלקטרוני וסיסמא. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף. 
   • לחלופין, באפשרותך לפתוח חשבון באתר ולהפוך לחבר בפלטפורמה באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות Facebook או Google+ ("חשבון רשת חברתית"). במידה ובחרת לפתוח חשבון באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אזי רשת חברתית זו עשויה לספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן באותה רשת חברתית, קרי מידע המוגדר כ"פומבי", כגון שם מלא, כתובת דואר האלקטרוני, תאריך לידה, מין ו/או כל מידע אחר המפורט והמוצג לך בהודעה המופיעה במהלך הליך האינטגרציה עם אותו חשבון רשת חברתית. אנא קרא הודעה זו בעיון רב כדי להבין איזה מידע זמין לנו דרך חשבון הרשת החברתית. החברה עשויה לאסוף את פרטי התחברותך ומידע רלוונטי אחר הנדרש לצורך קבלת גישה לחשבון הרשת החברתית שלך וזאת למטרת איסוף המידע אשר צוין לעיל והכלול בחשבון הרשת החברתית שלך, אשר סיפקת לנו גישה אליו. החברה עשויה לאסוף את המידע הנ"ל (או כל חלק ממנו) כדי להשיג את המטרות המפורטות להלן. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי החברה למטרות המפורטות במסמך זה, אף לאחר שהקישור בין חשבון הרשת החברתיות לחשבונך באתר פוקע, מכל סיבה. החברה אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הרשת החברתית הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תשתמש באופציית התחברות זו.
   • באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. המשתמש יכול גם להכניס טקסט חופשי בטופס "יצירת קשר" על פי בחירותו.
   • משתמשים יכולים לספק לנו מידע אישי אשר עשוי להיכלל בתוכן המשתמשים אשר מועלה לאתר ואשר עשוי להיות פומבי. לדוגמא, תמונות, מיקום גיאוגרפי, תיאור מוצרים שנרכשו וכו'.
   • מידע אישי עשוי להיאסף מעצם השימוש בשירותים, למשל הרגלי צריכה, עניין שהמשתמש הראה במפרסמים מסוימים, רכישות שבוצעו, והיסטוריית צבירת הקאשבק של המשתמש.
   • מידע אישי אשר המשתמש מספק לנו תוך פנייה אלינו למטרות תמיכה טכנית באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הזמינה באתר.
   • על מנת למשוך את כספי הקאשבק, המשתמש חייב לספק לנו פרטים של אמצעי תשלום (חשבון בנק, חשבון PayPal, כרטיס אשראי נטען שהונפק על ידי דואר ישראל או בכל אמצעי תשלום אחר שייקבע על ידי החברה מעת לעת) שדרכו הוא מעוניין לקבל את כספי התשלום.  מידע מסוג זה אינו מאוחסן על ידינו.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו בשני אופנים: 

 • באמצעות כניסתך ושימוש באתר. כאשר אתה משתמש באתר ובשירותים, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך. כך למשל אנו אוספים מידע הנוגע לעניין שהראית במפרסמים מסוימים, רכישות שביצעת, והיסטוריית צבירת הקאשבק שלך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה. מידע כזה יכול להיות למשל מידע הנובע מטופס "צור קשר" או מתהליך פתיחת החשבון.

אנו עשויים לאסוף מידע מסוג זה באופן עצמאי או באמצעות שירותים של צדדים שלישיים.

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי:

 • לצורך  מחקר וניתוח סטטיסטי להתאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • כדי לשרת את חווית המשתמש.
 • כדי ללמוד על העדפות המשתמשים ומגמות בשימוש בשירותים.

אנו משתמשים במידע אישי:

 • כדי לספק ולהתאים אישית את השירותים למשתמשים שלנו.
 • כדי לאמת את זהות המשתמש בעת התחברות לחשבון.
 • למטרות דיוור ישיר ועל מנת לאפשר למשתמש לקבל ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לאתר והשירותים וכיוצא בזאת.
 • לספק למשתמשים מידע עדכני לגבי המוצרים והשירותים.
 • כדי לאפשר למשתמשים להשתמש במאפיינים "החברתיים" של האתר.
 • כדי ליצור קשר עם משתמשים לצורך מתן תמיכה טכנית הנדרשת על מנת לספק להם את השירותים.
 • כדי לקבוע מידע מיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) שממנו המחשב של המשתמש מחובר לאינטרנט על מנת שנוכל לדעת את המיקום הכללי של משתמשי האתר שלנו, כמו גם על מנת להגן על האתר.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

החברה לא תחלוק מידע אישי עם צדדים שלישיים אלא במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ו) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או (יא) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

שים לב, כי אנו אוספים, מחזיקים ו/או מנהלים את המידע האישי באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם) אך ורק לשם הספקת שירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן אין אותם חוקים להגנה על נתונים כמו המדינה בה אתה נמצא.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: support@postcashback.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: אלא אם צוין ו/או תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש באתר או השירותים יכול שיישמר בשרתים ללא מגבלת זמן.

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). לפיכך, לחברה אין כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16), והיא אינה עושה כן ביודעין. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באתר.

8. פרסומות

האתר הוא במהותו פלטפורמה פרסומית, ולפיכך עם הכניסה לאתר משתמשים וחברי הפלטפורמה חשופים לפרסומות ומודעות מצד המפרסמים (לרבות הצעות לקבלת קאשבק ממפרסמים, דילים, קופונים וכיוצא בזאת). על ידי לחיצה על הפרסומות או המודעה תועבר לאתר האינטרנט של המפרסם. שים לב שאם תלחץ על פרסומות אלה, המפרסמים עשויים להשתמש באחסון מקומי כולל, ללא הגבלה, עוגיות (cookies) וטכנולוגיות מעקב-אינטרנט אחרות (כגון tracking pixel agent,visitor identification technology  וכיוצא בזאת), לאסוף נתונים על ביצועי הפרסומת, האינטראקציה שלך עם מודעות כאלה והאתר שלנו, ואת תחומי העניין שלך (שעשויים לכלול, מידע שאינו אישי ו/או מידע אישי (כגון, מידע התקן רשת, מזהה ייחודי, מין, גיל ומיקום)), על מנת להעניק לך שירות פרסומות, ולשם האינטרסים העסקיים הלגיטימיים של מפרסמים אלו. אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל מפרסם שעמו אתה עורך אינטראקציה לפני שתעשה זאת. מדיניות הפרטיות שלהם, לא שלנו, תחול על כל האינטראקציות הללו.

כל המידע הכלול בפרסומות ומודעות אלו הנו של המפרסמים והחברה אינה נושאת באחריות בגין אלו, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומות או מודעות אלו ובין אם לאו, והן ניתנות "AS IS". בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם לך כתוצאה או בקשר עם פרסומות או מודעות כאלה.

9. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים, ואנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. המידע האישי מאוחסן בחברת Namecheap המעניקה שירותי אבטחה קפדניים (פיזיים וממחושבים). בנוסף אנו מיישמים טכנולוגיות של שירותים מאובטחים באמצעות מנגנוני הצפנה וארכיטקטורות. שים לב, עם זאת, כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה לא מורשה או שימוש לא יתרחשו. החברה לא תישא באחריות או בחבות בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע.

10.    שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, שירותי ענן שלNamecheap , אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx ו-Google Analytics אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל להבין את מדיניות הפרטיות המיושמת בשירותים אלה.

בנוסף, השירות מוענק באמצעות רשתות גלובליות של מפרסמים, אשר מסייעות לנו, בין היתר, במעקב אחר רכישות שמבצעים חברי הפלטפורמה ואיסוף כספי הקאשבק מהמפרסמים. למען הסר ספק, רק מידע אנונימי ו/או מידע לא אישי מסופק על ידינו לרשתות מפרסמים ומתקבל מהן.

11.    קישורים לאתרים של צד שלישי

קישורים מסוימים בתנאי השימוש לאפשר למשתמשים שלנו לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים ל-חברת הדואר (לרבות, אך לא רק, YouTube ו-Twitter. לספורמי אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ומדיניות הפרטיות של השירותים ו/או כל שיטות אחרות. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאלה והאינטראקציה שלך עם צדדים שלישיים כאמור היא באחריותך הבלעדית ועל חשבונך. אתרים ושירותים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך. רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם. תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

12.    טכנולוגיות מעקב Cookies))

בעת השימוש באתר, אנו ו/או צדדים שלישיים משתמשים בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר באמצעותו אתה גולש לאתר (להלן: "טכנולוגיות מעקב"), אשר יאפשרו לנו להפעיל מאפיינים מסוימים של האתר באופן אוטומטי ולשפר את חווית הגלישה. החברה ו/או ספקי שירות מאושרים, עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את האתר) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שמרת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב.

שים לב: על מנת ליהנות מהשירותים, עליך לאפשר שימוש בעוגיות כל עוד אתה מחובר לחשבונך ובעודך מבצע קניות. ככל שהדפדפן שלך אינו מאפשר שימוש בעוגיות או שחסמת אפשרות זו, ייתכן ולא נוכל לזהות קניות שתבצע וחשבונך לא יזוכה בקאשבק בהתאם.

13.    העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

14.    דיוור ישיר

הנך מסכים כי אנו עשויים להשתמש פרטי הקשר שלך שספקת לנו (כולל, ללא ההגבלה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך חומרים מסחריים ו/או לא מסחריים הקשורים למוצרים והשירותים שלנו הנוכחיים ו/או העתידיים. אתה יכול לבטל את הסכמתך על ידי משלוח הודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של support@postcashback.co.il  המופיעה באתר ולחילופין פעל בהתאם להוראות להסרת עצמך מרשימת התפוצה שזמינים בהודעה הנשלחת אליך.

15.    שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו, ככל שנמסרה לנו, במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בדואר אלקטרוני, ככל שרלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

16.    שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה : support@postcashback.co.il  אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.